Javnost rada

PRAVILA USTANOVE SA IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIK O RADU JU KSC VOGOŠĆA – DIO UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

PRAVILNIK O RADU JU KSC VOGOŠĆA – OPŠTI DIO

Pitanja, lista propisa i literature za polaganje pismenog i usmenog ispita u okviru Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

CJENOVNIK USLUGA

Plan integriteta JU KSC Vogošća

CJENOVNIK ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA

PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE I DRUGIH NEPRAVILNOSTI I ZAŠTITI PRIJAVITELJA U JU KSC VOGOŠĆA

Obrazac za prijavu korupcije ili drugih nepravilnosti

Obavještenje BAGS – sanacija kvara na vrelovodu

Izvještaj o poslovanju za period 01.01 – 31.12.2022. godine

Plan rada i finansijski plan JU KSC Vogošća za 2023. godinu

Pravilnik o javnim nabavkama JU KSC Vogošća

Pravilnik o korištenju službenih telefona i interneta u JU KSC Vogošća

Pravilnik o reprezentaciji, reklami i poklonima u JU KSC Vogošća

IZMJENE CJENOVNIKA USLUGA